Krajina s výhľadom

Školský rok 2008 – 09

 • Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých

Výučba nemeckého jazyka v materských školách hravou formou prostredníctvom 2 lektoriek. Projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce a preto sa tu ponúka možnosť hospitácií  a výmena skúseností pedagógov našich materských škôl v materských školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach Rakúska.

Do MŠ boli zakúpené didaktické pomôcky, multifunkčné zariadenia, laminátory, kancelárske potreby.

 

Školský rok 2009 – 10

 • „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie„

Projekt  zameraný na deti a mládež zo Základných škôl. Do tohto projektu sa zapojilo cca 350 detí, ktoré súťažili vo vybíjanej (I.stupeň mix, II.stupeň dievčatá) a florbale (II.stupeň chlapci). Uskutočnilo sa 6 turnajov.

Deťom bola zabezpečená doprava na všetky stretnutia (bolo ich spolu 6), občerstvenie (desiata, teplý obed), ceny pre zúčastnených a aj umiestnených (poháre, medaile, tričká, hokejky,...), materiálne zabezpečenie, t.j. zakúpili sme kompletné výstroje pre brankárov vo florbale, ako i hokejky a loptičky, dresy pre celé družstvá, lopty na vybíjanú a florbalové mantinely na zápasy.

 • Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých

Pokračovanie vo výučbe nemeckého jazyka hravou formou.

 

Školský rok 2010 – 11

 • „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie„

2. ročník súťaží vo florbale a vybíjanej detí a mládeže zo Základných škôl. V tomto období je do športu zapojených aktívne cca 550 detí. Pre veľký záujem sme do florbalu zapojili aj dievčatá z II.stupňa ZŠ. V tomto roku deti súťažia vo vybíjanej na I. a aj na II.stupni ZŠ, vo florbale z dôvodu bezpečnosti len II.stupeň dievčatá a zvlášť chlapci. Z projektu bola zabezpečená doprava na všetkých 16 turnajov, strava počas celého dňa, ako i hodnotné ceny pre víťazov, ale i porazených.

 • „Enviropark hľadá talent“

Projekt zameraný na deti zo Základných škôl. Tohto podujatia sa zúčastnilo 120 najlepších žiakov, ktorých výber bol podmienený ich celoročnou prácou a dosiahnutými výsledkami. Deti mali možnosť predviesť svoj talent, schopnosti a nadanie v niekoľkých kategóriách ako napr. výtvarná súťaž, spev, tanec, prednes a iné. Celý program bol zakončený hudobným vystúpením slovenského superstáristu Martina Haricha s kapelou. Počas celej doby trvania tohto podujatia bola deťom zabezpečená doprava, občerstvenie ako i hodnotné ceny pre víťazov jednotlivých kategórií.

 • Olympijský festival detí a mládeže

Túto aktivitu sme zorganizovali v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, ktorý je nositeľom danej myšlienky. Tohto športového podujatia sa zúčastnilo 250 detí a 25 pedagógov z našich škôl. Deti boli rozdelené do 4 vekových kategórií, v ktorých súťažili v bežeckých a skokanských disciplínach, i vo výtvarnom umení. Snaha zvíťaziť deti poháňala dopredu neskutočnou rýchlosťou, vytrvalosťou a sebazaprením s vyhliadkou na skvelé výkony. Deti mali zabezpečenú dopravu, celodenné stravovanie /teplý obed, cigánska pečienka/ a pitný režim. Tí najlepší dostali hodnotné ceny /tričká, perá, nálepky, hračky, švihadlá, lopty,…/.

 • Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých

Pokračovanie vo výučbe nemeckého jazyka hravou formou.

 

Školský rok 2011 – 12

 • „Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie„

3.ročník súťaží vo florbale a vybíjanej detí a mládeže Základných škôl. Z projektu sa zafinancuje doprava na všetky turnaje, stravovanie, ceny pre víťazov a materiálne zabezpečenie pre družstvá (florbalové hokejky a loptičky). Plánovaných je spolu 12 turnajov.

 • „Enviropark hľadá talent“

2. ročník súťaže talentovaných detí zo Základných škôl.

Z projektu bude financovaná doprava, občerstvenie, ceny a program. Predpokladaný počet účastníkov je cca 150 detí a pedagógov.

 • Olympijský festival detí a mládeže

2. ročník športových súťaží organizovaných v spolupráci so Slovenským olympijským výborom SR. Projekt zabezpečí dopravu, občerstvenie, ceny, ukážky 1.pomoci. Predpokladaný počet účastníkov je 250 detí zo Základných škôl a približne 25 pedagógov.

 • Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých

Pokračovanie vo výučbe nemeckého jazyka hravou formou.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode