Krajina s výhľadom

 Názov projektu: „Vypracovanie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (stratégia CLLD)“ 

Projekt je spolufinancovaný z EPFRV

 

 Cieľom  projektu je  pripraviť a usmerniť partnerstvo OZ Dolné Záhorie v procese uchádzania sa o podporu  v rámci  CLLD  a vypracovať integrovanú stratégiu  miestneho rozvoja (CLLD), vrátane jej povinných príloh.

Aktivity projektu: Analýza predmetného územia, zber údajov z cieľového územia, príprava SWOT a hierarchie rozvojových potrieb, konzultácie v rámci partnerstva, príprava strategického rámca a akčného plánu - návrhu stratégie CLLD. Po verejných konzultáciách finalizácia stratégie CLLD za účelom získania štatútu Miestnej akčnej skupiny Leader a podpora kapacít na jej implementáciu.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.191BA040004

Poskytovateľ : Pôdohospodárska platobná agentúra
sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ
rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 543/2007 Z. z.
(ďalej len "Poskytovateľ")

Prijímateľ: Občianske združenie Dolné Záhorie
sídlo: Obecný úrad Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre
IČO: 42365511
štatutárny orgán: Ing. Adrian Pernecký - predseda
kontaktné údaje - tel./fax/e-mail:0918 784 812/-/starosta@malelevare.sk
registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra dňa 12.09.2014 č.
VVS/1-900/90-44367
(ďalej len " Prijímateľ")

DOKUMNETY:

zmluva_191ba040004---scan.pdf (403067)

praloha-at.-1-vzp---scan.pdf (627098)

Zmluva o dielo č. x

uzatvorená v zmysle paragrafu 536, 537, 538, 546 a 560 zák. č.513/1991 Zb. -
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zmluvné strany
Objednávateľ OZ Dolné Záhorie
Sídlo Obecný úrad Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre 177
Zastúpené Ing. Adrian Pernecký
Kontaktná osoba: Zuzana Caunerová
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu 3295610001/5600
IČO 42365511
ďalej ako "objednávateľ"

Zhotoviteľ EUROCONSULTING s.r.o.
Sídlo Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Zastúpený Ing. Miroslav Košík, PhD.
Bankové spojenie Tatrabanka a.s.
Číslo účtu 2623042230 / 1100
IČO 35 776 366
DIČ : 2020244611
IČ DPH: SK2020244611
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka
č.. 20571/B, č. 10008/N
ďalej ako "zhotoviteľ

DOKUMENT:

zmluva-o-dielo_ismr_oz-dolne-zahorie.pdf (441756)

Výzva:

Vypracovanie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (stratégia CLLD)

Kliknite na odkaz:

sprievodny-list-a-vyzva-na-predlozenie-cp---clld.pdf (959888)

 

Verejný obstarávateľ: OZ Dolné Záhorie
Sídlo: Obecný úrad Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre 177
Číslo účtu: 3295610001/5600
IČO: 42365511
DIČ: 2024153241
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ing. Adrian Pernecký
Kontaktná osoba: Zuzana Caunerová
e-mail: enviropark@gajary.sk
Telefon: +421 903 520 071

Verejný obstarávateľ OZ Dolné Záhorie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode