Krajina s výhľadom

Výučba nemeckého jazyka v mikroregióne Enviropark Pomoravie

09.09.2014 22:05

Výučba nemeckého jazyka v mikroregióne Enviropark Pomoravie

 

          Enviropark Pomoravie n.o. bol v rokoch 2009 – 2012 zapojený do cezhraničného projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ – výučba nemeckého jazyka v materských školách. Projekt sa skončil v júny 2012. Na základe veľkého záujmu zo strany detí a rodičov sme v rámci výzvy  Programu Európskej teritoriálnej spolupráce pre r. 2007-2013 spolu s partnertmi projektu pripravili podklady pre jeho opätovné podanie, ale už s inovatívnymi prvkami. Aby projekt mal opodstatnenie a posunul sa na vyššiu úroveň, bolo nevyhnutné do projektu zapojiť aj Základné školy v našom mikroregióne. Na základných školách si deti mohli zopakovať to, čo sa už naučili v predškolských zariadeniach počas trvania predošlého projektu. Prostredníctvom učebného materiálu a skúseného pedagogického prístupu lektoriek nemeckého jazyka mali žiaci možnosť zveľadiť svoje doposiaľ nadobudnuté poznatky z cudzieho jazyka a naučiť sa množstvo nového.

          Projekt „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov trval v rozmedzí august 2012 – júl 2014.

          Vedúcim partnerom tohto projektu na slovenskej strane bolo mesto Senica ako Lead partner PP1

a  mikroregión v podobe Enviroparku Pomoravie n.o. vystupoval ako partner PP2, ktorý v rámci mikroregiónu zastupuje obce: Gajary, Kostolište, Jakubov, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka a Láb. Enviropark Pomoravie n.o. ako partner PP2, sa podieľal na projekte definovanom v §2, ktorí sú prijímateľmi finančnej pomoci a prispievajú k realizácii projektu. Našimi partnermi sú materské a základné školy, konečnými prijímateľmi sú  orgány miestnych samospráv, pod ktoré MŠ spadajú.

            Cieľom nebolo klasické vyučovanie cudzieho jazyka, tak ako ho poznáme zo škôl, ale prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...) sa lektori snažili deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka.

K dispozícii boli 3 lektorky nemeckého jazyka, ktoré sme vyberali na základe stanovených kritérií.

Samotný projekt bol postavený na princípe cezhraničnej spolupráce a preto sa tu ponúkala možnosť hospitácií  a výmena skúseností pedagógov našich materských a základných škôl v materských a základných školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach Rakúska.

V neposlednom rade sa pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám naskytla možnosť ďalšieho vzdelávania prostredníctvom seminárov, školení a workshopov.

Materské a základné školy ako i rodičov samotná výučba nestála nič. Projekt bol financovaný z EFRR, z národného spolufinancovania a zo spolufinancovania obcí.

Z rozpočtu projektu sa nám podarilo zakúpiť pre základné školy materiálno-technické vybavenie, ktoré bolo a je nevyhnutnou súčasťou výučby nemeckého jazyka.

 

                   I keď projekt v júly tohto roka skončil, Materské a Základné školy prejavili záujem o jeho pokračovanie na vlastné finančné náklady. Počet hodín ako aj detí bude v závislosti od ich záujmu a záujmu ich rodičov. Materiálno-technické vybavenie materským a základným školám zostalo a je k dispozícii pre ďalšiu výučbu. Čo sa týka už vytvorených cezhraničných partnerstiev, tiež zostanú zachované. Komunikácia bude prebiehať elektronickou a poštovou formou /výmena darčekov, materiálov k výučbe, pozdravov,.../ ako i občasnými osobnými návštevami.

 

 

Spracovala: Zuzana Caunerová

Enviropark Pomoravie n.o.

Hlavná 67, 900 61 Gajary

        
 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode