Krajina s výhľadom

22.10.2009 - Enviropark súčasťou víťazného projektu

22.03.2012 21:21

V lete minulého roka som Vás už informovala o plánovanom projekte výučby nemeckého jazyka v materských školách. Od vtedy sa veľa toho zmenilo. Z potencionálneho partnera projektu, teda nás, Enviroparku Pomoravie n.o. sa stal platný člen celého projektu v rámci výzvy  Programu Európskej teritoriálnej spolupráce pre r. 2007-2013 (predtým Interreg III AT-SR) pod názvom Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých, ktorý podával Úrad Dolnorakúskej krajinskej vlády, Oddelenie pre materské školy v St. Pölten.

Vedúcim partnerom projektu na slovenskej strane je mesto Senica ako Lead partner PP1 a náš mikroregión v podobe Enviroparku Pomoravie n.o. vystupuje ako partner PP2. V rámci mikroregiónu zastupujeme obce: Gajary, Kostolište, Jakubov, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod a Studienka. My ako partner PP2, sa podieľame na projekte definovanom v §2, ktorí sú prijímateľmi finančnej pomoci a prispievajú k realizácii projektu /zodpovedá pojmu „oprávený prijímateľ v nariadeniach EÚ k štrukturálnym fondom a ďalej je skrátene uvádzaný ako „PP“/. Našími partnermi sú materské školy, konečnými prijímateľmi sú  orgány miestnych samospráv, pod ktoré MŠ spadajú.

            Po zdĺhavých prípravách podkladov pre projekt a jeho následného schválenia v novembri 2008 sa náš projekt mohol vo februári tohto roka konečne rozbehnúť. Cieľom nie je klasické vyučovanie cudzieho jazyka, tak ako ho poznáme zo škôl, ale prostredníctvom hravej formy (spevom, tancom, rôznymi hrami, rozprávaním sa o zvykoch, kultúre, športe, jedle,...) sa lektori snažia deťom vštepiť a osvojiť si základy cudzieho jazyka.

K dispozícii sú 2 lektorky nemeckého jazyka, ktoré sme vyberali na základe stanovených kritérií. Podmienkou bola absolvovaná štátna jazyková skúška alebo pedagogické minimum so zameraním na nemecký jazyk.

Samotný projekt je postavený na princípe cezhraničnej spolupráce a preto sa tu ponúka možnosť hospitácií  a výmena skúseností pedagógov našich materských škôl v materských školách v Dolnom Rakúsku, exkurzie pedagógov a predstaviteľov samospráv, nadväzovanie partnerstiev v prihraničných obciach Rakúska.

V neposlednom rade sa pedagógom, praktikantom v materských školách a lektorkám naskytá možnosť ďalšieho vzdelávania, ktoré nám zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

Materské školy ako i rodičov samotná výučba nestojí nič. Projekt je financovaný z EFRR, z národného spolufinancovania a zo spolufinancovania obcí.

Z rozpočtu projektu sme zabezpečili pre materské školy materiálno-technické vybavenie v podobe multifunkčného zariadenia, laminátora, hernej zostavy, kancelárskych potrieb a iných pomôcok nevyhnutných k výučbe. V pláne máme vybaviť materské školy didaktickými pomôckami, CD prehrávačmi, prípadne počítačovými zostavami, podľa nevyhnutnosti a požiadaviek materských škôl k už spomínanému projektu.

             Tento projekt bol zapojený do súťaže EUREGIO Innovationspreis 2009/  EUREGIO Cenu o inováciu 2009, ktorú vyhlasuje každoročne spoločnosť Regionalmanagement Niederösterrreich v rámci Projektu RECOM CZ-AT financovaného  z Fondu regionálneho rozvoja (EFRE)  Programu Európskej teritoriálnej spolupráce a je podporovaná Spolkovým ministerstvom pre hospodárstvo, rodinu a mládež a  Dolnorakúskou krajinskou vládou, a  v ktorej sa vyhľadávajú každý rok inovačné projekty, ktoré posilňujú európsky integračný proces. V rámci 27 projektov, ktoré sa celkovo zúčastnili tento rok tejto súťaže, a 18 projektov v našej  kategórii , sa náš projekt umiestnil na 

1. mieste v rámci kategórie: ČLOVEK a KULTÚRA a získal EUREGIO Cenu za inováciu 2009.
 

Ďakujeme všetkým zúčastneným obciam, za podporu a pochopenie pri spolufinancovaní tohto projektu, ktorý je prefinancovaný refundovaním priamych nákladov.

 

O priebehu samotného projektu Vás budeme priebežne informovať.

 

Spracovala: Zuzana Škovránková

Enviropark Pomoravie n.o.

Hlavná 67, 900 61 Gajary

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode